Vellyd og Mislyd – om svingende forstyrrelser

Indledning  vind syndromet
De to plager
Sort energi og Mindfuckness  
Matrix in aktion

Mange af Jer som lander her kender til de mislyde som denne blog handler om. Andre er her måske fordi I søger svar på et eller andet om støj.

Kære læsere, jeg vil gerne her komme med en lille advarsel!
Nogle vil sikkert finde indholdet både overraskende, skræmmende og ude på kanten. Men, jeg føler det er nødvendigt at udvide det gængse perspektiv hvis vi vil forstå omfanget af den alvorlige situation som vi, og alt andet liv befinder os i – hvilket den dybe støj ofte indikerer.
Jeg håber at I, uanset baggrund kan finde nogle svar eller forklaringer her.
PS jeg opdaterer løbende teksten.

De To Plager

Teksten handler mest fortrinsvis om de  dybe  lyde. Lyde som ikke opfattes af alle, ja, undersøgelser tyder på at kun ca. 5% af befolkningen hører dem. Mange vil derfor måske have en vis naturlig skepsis overfor de her beskrevne lydfænomener.
Disse lydfænomenerne er ofte en blanding af de hør- og fysisk målbare lydbølger, og så de mere diffuse og ubestemmelige lydfænomener. De sidstnævnte benævner jeg her, de subtile lydfænomener (ikke målbare) eller blot “Hum”. I udlandet har man i flere årtier kendt og skrevet om disse forhold – ofte betegnet som “The Hum”, (Der findes mange mere eller mindre seriøse hjemmesider om emnet) . For at forklare disse lyde vil vi se nærmere på energi som sådan, herunder også bevidstheden.

Den sidste komponent, den subtile (Hum) kan måske kun forstås af den der er i stand til at erkende det der i spirituelle eller åndsvidenskabelige sammenhænge betegnes som oversanselig erkendelse.
Ligesom videnskaben fejlede i sine forsøg på at “måle” sjælen, fx ved forsøg på at veje afdøde for derved at kunne “bevise” sjælens eksistens – på samme måde fejler videnskaben endnu i forsøget på at måle de subtile fænomener. dvs. de “ikke målbar”. Højenergifysikken udvikler sig dog hastigt – vi nærmer os det “ikke målbare”.  Teksterne vil veksle mellem alm. hardcore virkelighed, og så de mere sjælelige og åndelige verdener.
Jeg bruger en del begreber fra esoterisk kristendom, især som brugt af Rudolf Steiner. Men, Steiners kosmologi synes mangelfuld, og kan forekomme selvmodsigende, som eksempel afviser han det som ligger hinsides Saturn, påstår at Neptun og videre ud, ikke hører til menneskets evolution, og alligevel taler han om stjernerne, afgrunden osv.

Jeg har i de seneste år undersøgt tusindvis af egne og venners drømme.
Drømmene i vores tid spejler en ny geografi, en geografi “of nowhere” eller “everywhere”. En plasma-geografi, styret af psykiske ladninger i samspil med højenergiske ladninger og bevægelser i verden. Jeg skriver lidt om det her.
Et aspekt i denne drømmegeografi er hastigheden. Elektrisk energi bevæger sig med samme hastighed som den elektromagnetiske bølge, dvs med en hastighed på ca. 50%-99% af lysets hastighed. I vakuum er hastigheden lig med lysets hastighed, dvs. 300 000 km/sekund. Hastigheden i luft er tæt på lysets hastighed.

Jeg forklarer andetsteds om elektriske fænomener i forhold til flere af de såkaldte “oplyste” i div. åndelige retninger, dvs. helgener, mestre mv – herunder også de “højeste” skikkelser. Der undersøger jeg fx Moses og Jesus. De viser sig at de kan forstås som højenergiske, ja, ligefrem radioaktive fænomener.
Døm selv!

Fat Mod! Mange mennesker har via drømme og fornemmelser ofte spejlinger af disse subtile fænomener. Koblet med en portion sund fornuft vil man kunne få nogen personlig forståelse.
PS På andre blogge har jeg skrevet mere udførligt om drømmeforståelse – drømmearbejdet vil kræve en betydelig indsats da det kan være yderst komplekst og vil, for en mere sand forståelse, kræve åndsvidenskabelig indsigt. Min erfaring er, at hverken C G Jungs eller Rudolf Steiners lære er dækkende. Ja, selv den tibetanske drømmeyoga er som fingeren der peger – man må selv gøre arbejdet.
Se fx denne blog.

This image was created during the Vail Access Project.

1780. Luigi Galvanis makabre forsøgsopstilling. Bioelektricitetens opdager*.

Her vil jeg blot nævne at mennesket, i forhold til de sjælelige og åndelige virkninger, alt alt for tidligt opdagede elektriciteten, og derved åbnede porten til nogle dybe sub- eller underjordiske lag og kræfter som nu trækker voldsomt i mennesket. Flere og flere vil kunne “høre” disse kræfter som nu, rent ud sagt, æder selve livet og Planetens livskraft. Det foregår med en skræmmende hast.

Alle ved vel at kroppen rummer et utal af instinkter – herunder sult og begær, dvs. vores lavere natur, det vi har tilfælles med dyre-og planteriget – fx slanger, reptiler, skaldyr og kødædende planter mv. Og bæreren, budbringeren (angeloi) af disse instinkter er elektrisk.
Altså må vi forstå at strøm er et nødvendigt “onde” på vores nuværende evolutionsstade. Herskeren blandt denne gruppe af angeloi er gennem tiderne kaldet Lucifer, den faldne engel.
Og alle ved at menneskekroppens, og også dyrenes nerver i organer, rygrad og hjerne mv. er fuld af små elektriske spændinger og gennemstrømmes af små fine elektriske strømme. Strømmens natur er den samme hvad enten den løber i selv det fineste menneske, eller i en slange eller krokodille. Dvs. elektricitet er dybest set u – eller amoralsk. Det afgørende er balancen, at vores egne strømme strømmer naturligt, og under kontrol. Derfor talte Buddha om den store middelvej.
Når vi som nu udsættes for konstant stigende overdosis af elektromagnetiske felter og stråler, løber vores egne bioelektriske systemer grassat. Og åbner til de lavere “naturriger” – til ahrimans (Satans) verden. Derfor kan elektriciteten karakterisere som værende ond og mørk.
Man kan sågar sige at Jorden og alt levende er anbragt i en stor elektriske stol.
Det sande menneske er ikke elektrisk!
Også elektrisk lys forhærder. Som eksempel, en ældre sofa vil falme i sollyset, dvs der foregår en organisk nedbrydning – modsat forhærdningen fra elektriske lyskilder, herunder diverse skærme. De nyeste lyskilder på bl.a. biler, xenon, LED mv. ødelægger vores syn.

Aktuelt eksempel på nedbrydning af sjælen (nov. 2016). DF stemmer imod nedrustning af atom-våben. Det illustrer hvor langt DF (og vi) har bevæget sig siden stiften foreslog krigsmaskineriet erstattet af en telefonsvarer. Vil mene at Mogens Glistrup, uden at jeg nødvendigvis deler hans politiske anskuelser, havde ægte gemyt (læs sjæl) og humor.

Sort energi og Mindfuckness 

Tidens slogan om GRØN ENERGI, fx fra vindmøller er derfor komplet misvisende.
EL er SORT ENERGI.
Følgende kan ikke anbefales – men, hvis du skulle være i tvivl om ovenstående, så prøv med fuld bevidsthed at udsætte dig for en passende elektrisk strøm. Holdes bevidstheden erfares kaos. (I kender måske stødet fra et elektrisk hegn?)

Reelt åbner elektriciteten til det lag i det æteriske som i åndsvidenskaben betegnes som lysæteren. De magnetiske kræfter åbner til den såkaldte kemiske æter, som har en nøje forbindelse med det der kaldes klangæter, eller den kosmiske harmoni eller musik. Når den kemiske æter påvirkes nedbrydes selve materien, dvs opløsning.

Mindfuckness
Mange okkulte traditioner, både kristne og østlige, herunder buddhistiske, arbejder bevidst på at åbne de æteriske lag, såvel på det personlige som kollektive plan.
Dette sker også i Danmark. Hvilket direkte kan aflæses i jordskælvs-statistikkerne, fx kan opstarten af flere af sådanne bevidsthedscentre i omkring 1980 direkte aflæses her.
Fx, i biblen er der utallige beskrivelser af lys, torden og jordskælv – som reelt hidrører kosmiske indfald, solstorme mv. Jeg ser en direkte kobling mellem profetien om Kristus genkomst (the second comming) og Carrington-hændelserne i 1859, som jeg skriver om her.
I tiden derefter speeder alt op.

På flere af sådanne centre “sidder/arbejder” nogle styrende “mennesker” bevidst i mandala-grupper, og scanner efter åbninger i menneskesjæle – de er fx i stand til at benytte felter som beskrevet på disse sider til at trænge ind – ind i lag hvor de fleste ikke er bevidste. (Interesserede kan henvende sig via e-mail for en mere teknisk detaljeret beskrivelse af nogle tibetanske “skoler”)

Som et eksempel, af de værre, kan jeg nævne en kvinde som er undfanget mens moderen havde en kobber-spiral i livmoderen, fra 3 års alderen blev hun styret og switchboardholdt i kort snor af en af disse sortmagikere. En af indikatorerne er mareridt!
Kvinden kom fra et borgeligt hjem med samtalelokum – et velegnet “s-Witchboard” for disse kræfter, jf siden om kosmisk kaos. Så fik hun mono-atomar guld, af en antroposofisk læge, direkte indsprøjtninger – og det betød kampe, som nærmest ligner noget fra Slutspillet. Jf. også artiklen;  “Childhood’s End”.
Nu lever vi, stort set alle i noget der ligner en sådan kobberspiral. Misbrug, bedøvelse, traumer giver sår som kan åbne adgangen.
Sådanne aktiviteter bliver ofte solgt som “empati”.
Bemærk at empati ikke er lig med sympati, empati betyder blot at man er istand til at “føle”, eller bore sig ind.

Helt lavpraktisk har uskikken med knus og klem bredt sig, man viser “empati”. Reelt kan, og bliver alt muligt grimt, dvs “lort” overført under disse forestillinger. Mærk selv efter! Et flash af forvirring?? Eller, forvirring og tanke- og følelse-mylder er måske stedsevarende?

Jeg vil senere forsøge at beskrive de mere subtile fænomener som ledsager nedbrydningen af det sande Jeg. Men blot her sige, hold jer langt væk fra yoga, mindfulness, og lign., især dem af østlig tilsnit

men også praksisser udviklet af visse vestlige loger, herunder afsporede teosoffer og såkaldte antroposoffer.

I Øst kendte man metoder til at “tage” de afdødes æteriske legemer og hælde dæmoniske væsener deri. I vest bandt man de døde til jorden vha en gennemført materialistisk tankegang. Kort sagt har vi alle hvad der jungiansk betegnes som skyggen, i esoterikken tales om noget større begreb; dobbeltgængeren, Dr. Jekyll – Mr. Hyde, og længere ude, Shapeshifteren. Sortmagikere arbejder ind i disse “væsener”, fx via naturkræfterne såsom el, magnetisme mv.
New Age bølgen, som har rullet siden 1950´- 60´er mere fatal end de fleste aner!

the-dobble-girl

Finere Mindfuckness
Som et eksempel kan jeg nævne et citat fra Rudolf Steiners lære, som hvis misforstås, kan perverteres(GA10),-“lærer efterhånden at smelte fuldstændigt sammen med en andens væsen, at gå helt op i det” – dvs. den kan udarte sig til fuldbyrdet voldtægt af en andens sjæl. Og helt modsat Kristus, jf. Matth 6.5. “Men du, naar du beder, da gaa ind i dit Kammer, og luk din Dør, og bed til din Fader, som er i Løndom, og din Fader, som ser i Løndom, skal betale dig”.
Dvs luk din “dør” og ret dig mod Gud.
Antroposofferne kredser om Ærkeenglen Michael, deres Sol-engel. Spm. er, om denne engel er Soldæmonens udsending, jf. her.

Det Si’r Sig Selv

“Subfysiske” kræfter er aktive, som videoen  nedenfor, fra Herning udtrykker det

Matrix in action

(Tryk på facebook-iconet i højre hjørne eller kommentarknappen)

Mål- og hørbar støj.
Først lidt om den “almindelige støj”, her især med vægt på lavfrekvente del. Landet ligger nu dækket af en menneskeskabt dyb brummende lyd som gennemtrænger stort set alt – det brummer i skove, på strande og marker, i huse og alt svinger med. De mere lydhøre i blandt os bliver i stigende grad påvirket af denne forurening. Disse menneskeskabte fænomener kan interferere med naturlige lydkilder og kraftfulde resonansfænomener kan opstå.
Havet er også fyldt med menneskeskabte lyde og støj, til stor gene for livet i havene.

Min erfaring er, at lyden, ofte ledsaget af mærkbare vibrationer kan opleves de fleste steder i Danmark – dog med varierende intensitet. Når jeg har krydset landet i bil eller med tog, tager det som regel en dags tid før end jeg er “tunet” ind på den nye lokalitet, det samme gør sig gældende når jeg evt. vender “hjem”.

Al lyd med en frekvens under 200 Hz benævnes lavfrekvent lyd. Lyd med en frekvens under 20 Hz omtales som infralyd. Tidligere blev infralyd anset som værende under menneskets høretærskel – nyere forskning viser at infralyd høres/føles, blot lydtrykket er højt nok.

Opfattelsen af lyd og vibrationer er ganske subjektiv og derfor er det forbundet med en vis usikkerhed at fastsætte almene grænseværdier for lyd og vibrationer. Dette er især udtalt i det lavfrekvente spektrum, hvor hørestyrkekurverne er relativt komprimerede – en “uheldig” virkning af denne mindre afstand mellem hørestyrkekurverne er, at hvis en lavfrekvent lyd kun lige er hørbar, vil en forholdsmæssig lille forøgelse i lydstyrken resultere i en meget højere lyd. Dermed vil en lyd i dette frekvensområde kunne være uhørlig for de fleste, mens mere hørefølsomme vil opfatte samme lyd som kraftig. Ny hollandsk forskning viser, at mennesker blot ved at være eksponeret for lavfrekvent lyd simpelthen udvikler stigende følsomhed overfor lavfrekvent lyd.

Bas-brum’en vil typisk være mest hørbar i relativt rolige omgivelser, der hvor de tonemæssigt højere lyde er fadet ud.

Kilder
Den voldsomme udbygning og omlægning af vores energiforsyning har medført at hele Danmark nu er tæt belagt med decentrale kraftvarmeværker og vindmøller – en væsentlig kilde til den lavfrekvente støj. Forsyningssystemer for el, vand, varme, gas (og kloak) med ledningsnet og pumpestationer mv. er nærmest landsdækkende – og senest, en hastig voksende park af udendørs kompressoranlæg til varmepumper. Læg dertil larmen fra trafikken (land, luft, sø), entreprenørmaskiner, landbrugsfabrikker og landbrugsmaskiner, haveredskaber, oplevelsesparker, racer- og go-cart baner mv., ja så er det efterhånden umuligt, at finde et fredfyldt sted i dette land.

Overordnet kan dette støjinferno ses som en følgevirkning af kravet om grænseløs materiel vækst, ledsaget af endeløse tekniske fix for at maksimere udbyttet – branchen har så med spin pakket hele molevitten ind i selvfede, kvalmende floskler om “miljøvenlig”, “bæredygtig”, “energirigtig”, “vedvarende”, “grøn”… etc.

Et slående eksempel på den kollektive forførelses- og fortrængningsevne er den landsdækkende nedgravningen af højspændingskabler. Samfundet bruger i disse år milliarder af kr. på denne begravelse. Hidtil har man da kunnet se hvor “skidtet” var – nu, hvor luftledningerne bliver nedtaget og erstattet af kabler skaber vi et sminket udtryk. Det skal dog bemærkes at kabelføringen minimerer det elektriske felts styrke, og magnetfelternes udstrækning i luft (ovenjords) bliver reduceret.

Tendensen ses overalt, fx:
* Telefonmaster erstattet af lysledere – og senest, af trådløse (dvs. usynlige) forbindelser.
* Skjulte installationer i vores bygninger (vand-, varme- og gasrør samt el- og kommunikationskabler).
* Landsdækkende nedgravet net for kloak-, vand-, varme- og gas samt olieledninger fra både Nordsøen og til NATO-depoter.
* Decentrale kraftvarmeværker kamufleret til ukendelighed – nu ligner elværkerne mest moderne kunst- og kulturhuse.
Billederne nedenfor viser en mere autentisk arkitektur. Dør til “Satans” kedelhus, og kedlernes skorstene, med “Satan” i toppen. Billeder der også viser realiteterne bag megen mindfulness-praksis og fx de fatale kundalini rejsninger.

rs der heishaus med dør til ahrimanrs der heishaus med kedler med ahriman skorsten - Kopi

Dette illusionsnummer hvor alt forsøges fejet ind under det store gulvtæppe, er medvirkende til at opretholde forestillingen om det “gode liv”.
Næste tiltag! – bliver det mon vindmøllerne der “begraves”?

Trafikstøj er et helt felt for sig, se fx sammenhæng mellem trafikstøj og hastighed.

Lidt fysik
Den svageste lyd, et normalt menneskeligt øre kan opfatte, har en amplitude (styrke) på 20 milliontedele af en Pascal, ( 20 μPa ). Det er ca 5 x 10(9) (5 milliarder) gange mindre end det normale atmosfæriske tryk.
En trykvariation på 20 μPa er så lille, at den forårsager en udbøjning af trommehinden som er mindre end diameteren på et brintmolekyle. Og forbavsende nok kan øret tolerere lydtryk, der er mere end en million gange højere.

Typisk absorption af lyd i luft ved forskellige frekvenser (i Hz) målt i [dB/km]:

(Hz)     63 ___ 125 ___ 250___ 500 ___ 1000 ____2000___4000____8000
[dB/km]0.1 ___0.4 ___1 .0___2.0 ____  3.6 _____8.8 ____ 29.0 ___104.5

Logaritmer fx dB-skalaen anvendes ofte hvor der talmæssigt er tale om store områder – fx svarer et talområde fra 0,001 til 10000 på  logaritmer skalaen til -3 til +4.

Lyd fra elektriske fænomener, såsom fra elektromagnetisk stråling og felter skriver jeg bl.a. om i artiklen om “støj” fra HVDC-systemer.
En mere spirituel beskrivelse af lydfænomenerne kan også læses i min artikel om buddha-lyd.

* Jf. billede 2. Det siges at L. Galvani fik ordineret en frøkur pga sit dårlige helbred.
Målt en nat i Havneby på Rømø

“First of all, sense-perception, fundamental to all experiences, is restricted by the limited number and quality of our senses……Moreover apperception translates the observed fact into a seemmingly incommensurable medium – into a psychic event,…” (C. G. Jung, – CW 18, s. 186)
“Modern noise is an intergral component of modern “civilization”, which is predominantly extraverted and abhors all inwardness. It is a evil with deep roots… Real improvement can be hoped for only if there is a radical change of consciousness. I fear all other measures will remain unreliable palliatives since they do not penetrate to the depths where the evil is rooted and constantly renewed….
destruction is an unconscious goal of the collective unconscious at the present time: it is terrified by the snowballing population figures and uses every means to contrive an attenuated and inconspicuous form of genocide” C. G. Jung sep. 1957 i Letters 2.

Et citat fra R. Steiner, som mener at vi skal ødelægge jorden!

“Forces have to be applied to destroy the earth in order that man can become free of the earth and that the earth’s body can fall away. As long as the earth was involved in a progressive process, this was not done, since only the decaying earth can use the great achievements of electricity. Strange as this sounds, it must gradually become known. We must understand the process of evolution to evaluate our culture in the right way. We shall learn thereby that it is necessary for the earth to be destroyed; otherwise, the spirit will not become free. We shall also learn to value what is positive, namely, the penetration of spiritual forces into our existence on earth.” (17, pp. 130-131)

En terrorist ville være dømt for mindre.

Lidt vellyd.

First Published on: Feb 1, 2009 @ 12:12 Ralph Sylvestersen


Creeper

Udgivet i DYB LYD, HVDC, infrasound, lavfrekvent støj | Tagget , , , , , , , | 3 kommentarer